Blog zwrotlasu.pl

informuje o możliwościach podjęcia działań prawnych przez osoby przesiedlone w ramach tzw. Akcji Wisła oraz ich spadkobierców. Senat III RP w uchwale podjętej dnia 3 sierpnia 1990 r. potępił Akcję Wisła, jednakże nigdy nie doszło do ustawowego zniesienia skutków przeprowadzonej Akcji Wisła. Obecnie osoby, które utraciły majątek w jej wyniku, mogą podjąć starania o naprawienie wyrządzonej im szkody. Każda sprawa jest indywidualna i wymaga analizy prawnej, jednakże istnieją możliwości, aby osoby, które utraciły nieruchomości, często stanowiące cały ich majątek, odzyskały obecnie te nieruchomości bądź otrzymały za nie odszkodowanie. Z wieloletniej praktyki wiemy, że często takie działania przynoszą pożądane efekty i prowadzą do wyrównania uszczerbku w majątku. Z podejmowanymi działaniami nie należy jednak zwlekać, bowiem istnieje spore ryzyko, że Skarb Państwa nabędzie przez zasiedzenie prawo własności objętych bezprawnie w posiadanie nieruchomości, co wyłączy możliwość ich odzyskania przez prawowitych właścicieli. Zgłoszenie udokumentowanych roszczeń przed 30 grudnia 2019 r. wydaje się działaniem uzasadnionym i celowym, bowiem wejście w życie tzw. Noweli grudniowej może zostać ocenione jako początek biegu zasiedzenia przez Skarb Państwa.

Istotne wyroki

 • Zasiedzenie przez Skarb Państwa

  Kwalifikacja władania nieruchomością przez Skarb Państwa jako posiadania samoistnego, stanowiącego przesłankę zasiedzenia nieruchomości, nie jest uzależniona od okoliczności uzyskania przez Skarb Państwa władania rzeczą (w ramach imperium czy dominium), lecz wyłącznie od sposobu władania rzeczą.

  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2011 r., I CSK 126/11
 • Ochrona prawa własności

  Zasadą konstytucyjnie określoną, od której ustawodawca wyjątkowo odstępuje, jest nienaruszalność prawa własności. Instytucja zasiedzenia, mająca daleko idące skutki w odniesieniu do prawa własności, jest przykładem takiego wyjątkowego odstępstwa, wszelkie zatem wątpliwości nasuwające się przy jej interpretowaniu powinny być tłumaczone - co podkreślają także przedstawiciele nauki prawa cywilnego - na rzecz ochrony własności.

  Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów z dnia 9 sierpnia 2011 r. sygn. akt III CZP 10/11
 • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie

  Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy przysługujące właścicielowi wobec posiadacza samoistnego (art. 224 § 2 i art. 225 k.c.) lub zależnego (art. 230 k.c.) należy do tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie właściciela o wydanie rzeczy, czyli, innymi słowy, do roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne. Jako roszczenie uzupełniające roszczenie windykacyjne pozostaje ono z nim w ścisłym związku. Związek ten wyraża się tym, że jest ono uwarunkowane ziszczeniem się przesłanek uzasadniających roszczenie windykacyjne (warunek konieczny, ale nie wystarczający). Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy może więc przysługiwać właścicielowi tylko wobec posiadacza, który w danym okresie bez podstawy prawnej faktycznie władał rzeczą; był zatem w tym okresie biernie legitymowany w świetle art. 222 § 1 k.c.

  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2004 r. sygn. akt IV CK 273/03
 • Czynności zachowawcze współwłaścicieli

  Czynnością zachowawczą jest dochodzenie roszczeń istotnie związanych z przedmiotem współwłasności w sytuacji, w której współwłaściciele - różnych przyczyn - pozbawieni są możliwości władania rzeczą, swobodnego nią dysponowania, korzystania z rzeczy. Do takich roszczeń należą niewątpliwie roszczenia obejmujące pożytki z rzeczy wspólnej (np. czynsz) i roszczenia uzupełniające roszczenia windykacyjne. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r. sygn. akt V CSK 270/16
 • Uwzględnianie prawdy historycznej przy stosowaniu prawa

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 stycznia 2002 r. sygn. akt IV CKN 629/00 zauważył, że fakty historyczne i potrzeba respektowania prawdy historycznej muszą być uwzględniane przy stosowaniu prawa materialnego.
 
STATYSTYKI SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ WSPÓŁTWÓRCÓW ZWROTLASU.PL:
ok. 1000

osób, które powierzyły prowadzenie spraw związanych z Akcją WisłaMiejscowości, co do których zapadały już korzystne rozstrzygnięcia:

Łosie • Blechnarka • Hańczowa • Klimkówka • Smerekowiec • Kunkowa
Bielanka • Stawisza • Ropki • Klimkówka • Berest • Regietów
Składziste • Nowica • Czarne • Małastów • Krzywa • Konieczna
Skwirtne • Uście Gorlickie • Czarna • Śnietnica • Florynka

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego